Wednesday, August 10, 2016

Hà Nội: Sắp xếp lại bộ máy các sở, ban

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành văn bản 4667/UBND-SNV yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thực hiện nguyên tắc, quy trình sắp xếp tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành.

Hà Nội sẽ sắp xếp lại bộ máy các sở, ban, ngành

Việc lựa chọn cán bộ lãnh đạo trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị sáp nhập, hợp nhất phải được thực hiện công khai, dân chủ, có tiêu chí rõ ràng trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh quản lý, lãnh đạo; các tổ chức, cơ quan, đơn vị đang trong thời gian sắp xếp, kiện toàn không thực hiện việc bổ nhiệm các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý.Theo đó, văn bản nêu rõ việc sắp xếp các tổ chức phải đảm bảo yêu cầu: một việc - một đầu mối xuyên suốt; một việc chỉ giao một cơ quan, đơn vị chủ trì; các đơn vị có sự trùng lắp chức năng, nhiệm vụ thì sáp nhập vào một; phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố.
Quá trình sắp xếp, kiện toàn phải đảm bảo công việc của cơ quan, đơn vị được vận hành hiệu quả, không gây xáo trộn; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự đoàn kết, đồng thuận cao trong cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên.
Các sở, ban, ngành trên cơ sở Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 20/01/2016 của UBND TP về việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố và Thông tư liên tịch, tự rà soát, xây dựng đề án về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở, ban, ngành mình; gửi đề án (kèm theo hồ sơ tài liệu) về Sở Nội vụ, Sở Tư pháp để kiểm tra, thẩm định theo trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND TP, Sở chủ quản báo cáo Chủ tịch UBND TP, Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách khối về đề án, phương án sắp xếp; Sở Nội vụ và Sở chủ quản hoàn chỉnh Đề án báo cáo Chủ tịch UBND TP hoặc Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách khối chủ trì, tổ chức đối thoại với cán bộ chủ chốt của sở, ban, ngành về các nội dung của Đề án; Sở Nội vụ gửi Phiếu lấy ý kiến của các thành viên UBND TP về Đồ án.
Sở Nội vụ phối hợp Văn phòng UBND TP tập hợp báo cáo Chủ tịch UBND TP thống nhất nội dung, phương án, báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND TP thống nhất trình, Ban Chỉ đạo Thành phố thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2016.
Trên cơ sở ý kiến thống nhất phương án của Ban Chỉ đạo Thành phố, Chủ tịch UBND TP ký ban hành Quyết định.
N. Huyền

0 comments:

Post a Comment